CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ

1. Phòng Kế toán - Hành chính:

- Gồm có: 01 Trưởng phòng, 01 Phó phòng và một số nhân viên;

- Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty mọi hoạt động của phòng và các lĩnh vực được phân công. Phó phòng chịu trách nhiệm trong phạm vi công việc được Trưởng phòng phân công phụ trách.

Chức năng, nhiệm vụ:

Là bộ phận giúp việc cho Giám đốc thực hiện các chức năng quản lý công tác quản trị và tài chính công ty cụ thể như sau:

- Công tác tổ chức, quản trị, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, tiền lương, công tác kế toán, tài chính, an toàn vệ sinh lao động;

- Tổ chức thực hiện và quản lý các văn bản đi, các văn bản đến theo đúng chế độ quy định của công tác văn thư, thực hiện công tác lưu trữ các công văn, giấy tờ;

- Cấp giấy giới thiệu và giấy đi đường cho cán bộ, người lao động trong Công ty theo sự ủy nhiệm của Giám đốc;

- Quản lý con dấu, hồ sơ nhân sự, tài sản của công ty và thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động như chế độ BHXH, BHYT, BHTN,... giải quyết nghỉ ốm đau, thai sản, thôi việc theo các quy định hiện hành;

- Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự tại văn phòng Công ty;

- Quản lý và điều động xe của Công ty theo quy định;

- Tổ chức tiếp đón khách đến làm việc với Công ty; Trang trí khánh tiết trong các ngày tổ chức Hội nghị, Đại hội và các cuộc họp;

- Lập kế hoạch và thực hiện sửa chữa, chống xuống cấp cơ sở vật chất, nhà cửa, điện nước khu vực văn phòng Công ty. Tổ chức theo dõi quyết toán;

- Thực hiện mua sắm, trang thiết bị đã được Giám đốc phê duyệt. Theo dõi, quản lý, hướng dẫn sử dụng tài sản đã cấp phát cho các đơn vị hoặc các trang thiết bị tại văn phòng Công ty. Kiểm kê tài sản và quản lý theo quy định;

- Phối hợp với phòng Kế hoạch - Kỹ thuật xây dựng, trình duyệt kế hoạch bảo hộ lao động theo quy định, phù hợp với đối tượng lao động và quy trình sản xuất của Công ty;

- Lập hồ sơ về nhân sự, tài chính phục vụ công tác đấu thầu;

- Quản lý, kiểm tra, hướng dẫn và thực hiện chế độ kế toán - thống kê; quản lý tài chính, tài sản theo điều lệ, quy chế tài chính của Công ty và theo quy định của Nhà nước;

- Có quyền và có trách nhiệm báo cáo, đề xuất ý kiến với lãnh đạo Công ty về các vi phạm về quản lý tài chính, kế toán trong phạm vi đơn vị;

- Đ nghị lãnh đạo Công ty: khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, nâng bậc và các quyền lợi khác đối với tập thể và các cá nhân thuộc phòng quản lý;

- Hạch toán các công trình đảm bảo về vốn lưu động cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo kế hoạch, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty và các cổ đông;

- Chủ trì trong việc thực hiện định kỳ công tác báo cáo tài chính, kiểm kê, đánh giá tài sản trong Công ty, kiến nghị thanh lý tài sản kém chất lượng không có nhu cầu sử dụng;

- Thực hiện bảo quản, lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán theo quy định.

- Thực hiện các thủ tục theo quy định về phát hành, chuyển nhượng, thu hồi về cổ phần.

- Trưởng phòng Kế toán - Hành chính được thừa lệnh Giám đốc ký và đóng dấu của Công ty những văn bản, giấy tờ theo sự ủy nhiệm của Giám đốc;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Công ty giao.

2. Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật:

- Gồm có: 01 Trưởng phòng, 02 Phó phòng và một số nhân viên;

- Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty mọi hoạt động của phòng và các lĩnh vực được phân công. Phó phòng chịu trách nhiệm trong phạm vi công việc được Trưởng phòng phân công phụ trách.

Chc năng, nhiệm vụ:

Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Công ty có chức năng tham mưu, giúp việc Giám đốc Công ty trong các lĩnh vực về kế hoạch và kỹ thuật, cụ thể như sau:

- Xây dựng định hướng, phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư; công tác thống kê tổng hợp, triển khai sản xuất kinh doanh; công tác lập dự toán, quản lý hợp đồng kinh tế và thanh quyết toán hợp đồng kinh tế; công tác đấu thầu, tổ chức sản xuất kinh doanh, tìm kiếm hợp đồng kinh tế;

- Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác quản lý bảo trì đường thuỷ và công tác điều tiết đảm bảo giao thông hàng năm. Cùng các phòng nghiệp vụ tham mưu cho Giám đốc về công tác giao khoán các hạng mục công việc cho các đơn vị;

- Chủ trì, phối hp với các phòng nghiệp vụ lập hồ sơ đề xuất nhận thầu, hồ sơ dự thầu các công trình, dự án mà Công ty tham gia nhận thầu và đấu thầu;

- Chủ động giao dịch, đàm phán, trao đổi thông tin với khách hàng trước khi đi đến ký kết họp đồng các công trình sản xuất kinh doanh;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ soạn thảo, đàm phán và ký kết các hợp đồng kinh tế, thương mại và dịch vụ của Công ty. Quản lý, theo dõi và xử lý những tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hp đồng;

- Tìm kiếm hợp đồng và phát triển ngành nghề kinh doanh theo chiến lược của Công ty;

- Phối hp với phòng Kế toán - Hành chính xây dựng nhu cầu và kế hoạch vốn cho công tác sản xuất kinh doanh, phân tích hiệu quả kinh tế của các công trình;

- Chủ trì phối hợp với phòng Kế toán - Hành chính, xây dựng trình duyệt kế hoạch PCCC, công tác bảo hộ lao động theo quy định, phù hợp với đối tượng lao động và quy trình sản xuất của Công ty;

- Chủ động phối hợp với các phòng nghiệp vụ các đơn vị trực thuộc, phân bổ khối lượng tháng, quý, năm cho các đơn vị trình Giám đốc phê duyệt để các đơn vị thực hiện;

- Xây dựng và quản lý hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật đường thủy nội địa và các sản phẩm khác của Công ty, quản lý, điều hành hoạt động hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015;

- Tham mưu giúp việc Giám đốc trong lĩnh vực về công tác kỹ thuật, công nghệ, định mức kinh tế kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, quản lý các phương tiện thiết bị;

- Lập kế hoạch, theo dõi, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện sản xuất tại các đơn vị bảo trì ĐTNĐ. Định kỳ hàng tháng, quý, năm và đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo Công ty.

- Tổ chức nghiệm thu công tác bảo trì ĐTNĐ và các công trình khác do Công ty thực hiện hoặc làm chủ đầu tư.

- Thiết kế, triển khai thực hiện, giám sát về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ các công trình do Công ty làm chủ đầu tư;

- Quản lý, thực hiện và kim tra công tác kỹ thuật, thi công giám sát, nghiệm thu chất lượng các công trình do Công ty thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ, an toàn, chất lượng, khối lượng và hiệu quả kinh tế trong toàn Công ty;

- Xây dựng phương án thi công, trình chủ đầu tư, tư vấn giám sát phê duyệt, thực hiện, theo dõi tiến độ, kiểm tra chất lượng, tổ chức nghiệm thu công trình, sản phẩm định kỳ hàng tháng, quý, năm với chủ đu tư và nội bộ, lập hồ sơ thanh, quyết toán khi kết thúc công việc;

- Tư vấn giám sát của Công ty, đôn đốc kiểm tra giám sát trong suốt quá trình triển khai thực hiện; phát hiện kịp thời các khó khăn, vướng mắc tham mưu cho Giám đốc khắc phục, điều chỉnh kịp thời phù hợp với tình hình thực tế;

- Tham mưu đề xuất với lãnh đạo Công ty trong việc điều chuyển và giao tài sản cho các đơn vị quản lý theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định hiện hành;

- Giám sát các hợp đồng tư vấn giám sát mà Công ty ký với chủ đầu tư;

- Liên hệ với các cơ quan hữu quan và địa phương để thực hiện các công việc có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Thực hiện công tác cập nhật lưu trữ hồ sơ kỹ thuật, chất lượng cơ sở hạ tầng và các công trình mà Công ty thực hiện theo quy định;

- Xây dựng kế hoạch, kiểm tra giám sát thực hiện công tác sửa chữa phương tiện, thiết bị của Công ty theo định kỳ và đột xuất hàng năm trình lãnh đạo phê duyệt;

- Phối hợp thực hiện hạng mục công tác quản lý bảo trì đường thủy nội địa dùng phương tiện cao tốc;

- Xây dựng kế hoạch và phương án sử dụng, quản lý sử dụng các phương tiện, thiết bị phù hợp với công tác sản xuất của Công ty trong từng giai đoạn. Đ xuất, sắp xếp, bố trí mua sắm thanh lý phương tiện phù hợp với tình hình thực tế tại các đơn vị trực thuộc;

- Quản lý tài sản, cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, vật tư theo quy định; thực hiện nghiêm túc quy trình sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa và sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Công ty giao.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
WEBSITE LIÊN KẾT
THÔNG TIN TIỆN ÍCH
LƯỢT TRUY CẬP
Hôm nay: 26
Hôm qua: 212
Tuần này: 272
Tuần trước: 783
Tháng này: 1768
Tháng trước: 5683
Tất cả: 83708